Hải Phòng, ngày 22 tháng 11 năm 2019
Về việc tăng cường phòng chống cơn bão số 2 năm 2019

Chi tiết xem tại đây