Hải Phòng, ngày 16 tháng 09 năm 2019
Về việc tăng cường phòng chống cơn bão số 2 năm 2019

Chi tiết xem tại đây