Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Khoa học và Công nghệ năm 2019

Chi tiết xem tại đây!