Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Quy định về xử lý mẫu vật bị tịch thu của các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES)

Ngày 22/01/2019, Chính phủ đã ban hành Ngh đnh số 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Nghị định này quy định Danh mục các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; chế độ quản lý, bảo vệ, trình tự, thủ tục khai thác các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường; thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (sau đây viết tắt là CITES) tại Việt Nam.

Theo quy định tại Điều 32 Nghị định này thì việc x lý mu vt b tch thu ca các loài đng vt, thc vt hoang dã nguy cp thuc Ph lc CITES được thực hiện như sau:

- X lý mu vt đng vt sng, thc vt sng b tch thu:

+ Vic x lý tch thu phi chăm sóc mu vt, tránh ri ro đ mu vt b chết.

+ Ngay sau x lý mu vt theo quy đnh ca pháp lut phi bàn giao cho cơ quan Kim lâm s ti đ t chc chăm sóc và bo qun mu vt. Đi vi mu vt sng x lý theo th t ưu tiên sau: Th li môi trường t nhiên phù hp vi sinh cnh và phân b t nhiên ca loài nếu mu vt khe mnh; hoc chuyn giao cho cơ s cu h đng vt, vườn đng vt hoc vườn thc vt nếu mu vt yếu cn cu h hoc tiêu hy.

- X lý mu vt b tch thu và có kết lun ca cơ quan kim dch xác nhn là mang dch bnh truyn nhim thì thc hin vic tiêu hy theo quy đnh ca pháp lut.

- Mu vt b tch thu có ngun gc nước ngoài x lý như sau:

+ Giám đc Cơ quan thm quyn qun lý CITES Vit Nam xem xét, quyết đnh vic tr li mu vt cho nước xut x đi vi mu vt quy đnh ti các Ph lc CITES xác đnh được nước xut x. Chi phí chăm sóc, bo qun và tr li mu vt do quc gia xut x nhn li chi tr. Trong vòng 30 ngày làm vic, k t ngày Cơ quan thm quyn qun lý CITES Vit Nam thông báo bng văn bn đến Cơ quan qun lý CITES ca nước xut x v mu vt b tch thu mà Cơ quan qun lý CITES nước xut x không có phn hi hoc t chi tiếp nhn li mu vt thì mu vt s b tch thu và x lý theo quy đnh ca pháp lut Vit Nam.

+ Đi vi các mu vt b tch thu trong trường hp không có nơi ct gi đm bo thì cơ quan bt gi lp biên bn, chuyn giao cho cơ quan Kim lâm s ti đi vi mu vt thc vt rng, đng vt rng; cơ quan qun lý chuyên ngành thy sn cp tnh đi vi mu vt các loài thy sn; cơ s có kh năng cu h đi vi mu vt sng hoc cơ quan kim dch đng vt, thc vt gn nht đ x lý theo quy đnh hin hành ca pháp lut Vit Nam, phù hp vi Công ước CITES.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2019.

Tài liệu đính kèm: Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ./.