Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY,

LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

(Từ ngày 08/7 đến ngày 12/7/2019)

Tải về