Hải Phòng, ngày 20 tháng 09 năm 2019
Thông báo tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện