Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2020
Thông báo tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện