Hải Phòng, ngày 20 tháng 09 năm 2019
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.PDF