Hải Phòng, ngày 17 tháng 09 năm 2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY,

LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

(Từ ngày 15/7 đến ngày 19/7/2019)

Tải về