Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020
Sở Giao thông vận tải tổ chức Chào cờ và sinh hoạt dưới cờ