Hải Phòng, ngày 20 tháng 09 năm 2019
Sở Giao thông vận tải tổ chức Chào cờ và sinh hoạt dưới cờ