Hải Phòng, ngày 20 tháng 09 năm 2019
Tài liệu kèm theo: Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN.PDFHướng dẫn xét chọn Lao động giỏi tiêu biểu và Biểu dương cán bộ CĐ tiêu biểu năm 2019.PDFMẫu hồ sơ.doc