Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

Ngày 11/7/2019, Chính phủ đã ban hành Ngh đnh số 63/2019/NĐ-CP  quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước. Ngh đnh này quy đnh v các hành vi vi phm hành chính, hình thc x pht, mc x pht, bin pháp khc phc hu qu, thm quyn lp biên bn vi phm hành chính và thm quyn x pht vi phm hành chính trong các lĩnh vc sau đây: (1) Qun lý, s dng tài sn công ti cơ quan, t chc, đơn v; tài sn d án s dng vn nhà nước; tài sn được xác lp quyn s hu toàn dân và tài sn kết cu h tng do Nhà nước đu tư, qun lý; (2) Thc hành tiết kim, chng lãng phí; (3) D tr quc gia; (4) Kho bc nhà nước.

Theo Nghị định này, đối tượng áp dụng bao gồm: (1) Cá nhân, t chc có hành vi vi phm hành chính trong lĩnh vc qun lý, s dng tài sn công; thc hành tiết kim chng lãng phí; d tr quc gia; kho bc nhà nước. T chc gm: Cơ quan nhà nước; Đơn v lc lượng vũ trang nhân dân; Đơn v s nghip công lp; Cơ quan Đng Cng sn Vit Nam; T chc chính tr - xã hi, t chc chính tr xã hi - ngh nghip, t chc xã hi, t chc xã hi - ngh nghip, t chc khác được thành lp theo quy đnh ca pháp lut v hi; Doanh nghip, t chc, cá nhân khác có liên quan; (2) Người có thm quyn x pht và t chc, cá nhân có liên quan đến vic x pht vi phm hành chính theo quy đnh ti Ngh đnh này.

Trường hp cán b, công chc, viên chc thc hin hành vi vi phm khi đang thi hành công v, nhim v và hành vi vi phm đó thuc công v, nhim v được giao theo văn bn quy phm pháp lut hoc văn bn hành chính do cơ quan, người có thm quyn ban hành thì không b x pht vi phm hành chính theo quy đnh ti Ngh đnh này mà b x lý theo quy đnh ca pháp lut v cán b, công chc, viên chc. Cơ quan nhà nước thc hin hành vi vi phm thuc nhim v qun lý nhà nước được giao thì không b x pht vi phm hành chính theo quy đnh ti Ngh đnh này mà b x lý theo quy đnh ca pháp lut có liên quan.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định t chc, cá nhân b x pht vi phm hành chính theo quy đnh ti Ngh đnh này không được s dng tin ngân sách nhà nước hoc tin có ngun gc t ngân sách nhà nước đ np pht và khc phc hu qu do hành vi vi phm ca mình gây ra. Trường hp x pht t chc thì sau khi chp hành quyết đnh x pht, t chc b x pht xác đnh cá nhân có li gây ra vi phm hành chính đ xác đnh trách nhim pháp lý, bao gm c vic np li khon tin pht và khc phc hu qu do hành vi vi phm ca mình gây ra tương ng vi mc đ vi phm ca cá nhân đó theo quy đnh ca pháp lut và Quy chế qun lý, s dng tài sn công ca t chc.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019 và thay thế Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước và Nghị định số 58/2015/NĐ-CP ngày 16/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP. Đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định về xử phạt quy định tại Nghị định này nếu Nghị định này không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn cho cá nhân, tổ chức vi phạm.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

            Tài liệu đính kèm: Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ./.