Hải Phòng, ngày 22 tháng 09 năm 2019
Quy trình Nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư cấp huyện:

03. QUY TRÌNH NỘI BỘ LĨNH VỰC KHĐT - CẤP HUYỆN.rar

(ĐTTH).