Hải Phòng, ngày 19 tháng 11 năm 2019
Quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công thương ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-SCT ngày 09/7/2019 của Giám đốc Sở Công thương

95-qd-sct.signed.pdf

QUY TRÌNH NỘI BỘ 2019 (1).pdf

(ĐTTH).