Hải Phòng, ngày 19 tháng 11 năm 2019
Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ; đưa ra khỏi danh mục công bố lĩnh vực lao động-thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng:

di-1595-QD ban hanh DM TTHC moi-bo sung-sua doi.pdf

(ĐTTH).