Hải Phòng, ngày 19 tháng 11 năm 2019
Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố được ban hành theo Quyết định số 192/QĐ-STNMT ngày 10/7/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường:

QĐ-192_10.7.2019.pdf

(ĐTTH)