Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2020

     Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thi đua, khen thưởng.

    Thực hiện Công văn 5150-CV/VPTU ngày 17/7/2019 thông báo ý kiến của Thường trực Thành ủy về việc đồng ý cho lấy ý kiến nhân dân đối với 01 tập thể và 01 cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, gồm:

   1. Cán bộ, nhân dân và Lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng;

   2. Ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố.

   Ý kiến xin gửi về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Ban Thi đua – Khen thưởng), địa chỉ: Số 15 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng; Điện thoại liên hệ: 0225.3747154 – Fax: 0225.3746837


Hướng dẫn nội dung lấy ý kiến: Xin ý kiến tặng thưởng Huân chương BVTQ.pdf