Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2020

Huyện Tiên Lãng tổ chức bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố
nhiệm kỳ 2019-2021

Ngày 21/7, đông đảo  cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn huyện Tiên Lãng đã trực tiếp đi bỏ phiếu bầu chọn những người có uy tín, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, có năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ ở cơ sở vào chức danh trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2019-2021.

Đúng 6h30 phút sáng, đồng loạt tại các điểm bầu cử tại 23 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tiên Lãng đã thực hiện các nghi thức khai mạc và tiến hành bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2019- 2021. Trước đó, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã hướng dẫn thực hiện quy trình hiệp thương nhân sự, giới thiệu người tiêu biểu đại diện cho các hộ gia đình tham gia ứng cử viên Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2019-2021; UBMTTQ các xã, thị trấn đã chỉ đạo 200 Ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố hiệp thương nhân sự, giới thiệu được  232  ứng cử viên. Trong đó 168 thôn giới thiệu 1 ứng cử viên, 32 thôn giới thiệu 2 ứng cử viên; Đảng viên; Tái cử: 148 người.
Huyện thành lập 03 đoàn kiểm tra giám sát bầu cử tại cơ sở. Qua kiểm tra cho thấy ở tất cả các thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện, phiếu bầu, hòm phiếu, danh sách các ứng cử viên và tài liệu phục vụ cho việc bầu Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đều được niêm yết công khai, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri nghiên cứu, lựa chọn ra được những người có đủ đức, đủ tài để bầu vào chức danh Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kết quả đến 12 giờ, ngày 21/7 đã có 40.828/43.428 cử tri đại diện hộ gia đình có mặt tại địa phương tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 94,01%, bầu được 194/200 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, còn 6 thôn chưa có số phiếu bầu đạt trên 50% sẽ tổ chức bầu cử lại theo quy định. Riêng đối những thôn có phương án sáp nhập sẽ bầu bổ sung sau khi thực hiện xong phương án sáp nhập.

Thông qua việc tổ chưc thành công cuộc bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2019-2021 sẽ tăng cường củng cố hơn nữa chất lương hoạt động của ban điều hành thôn trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở thôn khu dân cư./.

(Vũ Mận - ĐPT)