Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt của Công ty TNHH dịch vụ Đại Quyết