Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2020

Ngày 28/6/2019 Ủy ban nhân dân quận Kiến An ban hành Thông báo số 372/TB-UBND về việc tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo năm 2019. Nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo sự đồng đều về chất lượng dự tuyển và khách quan trong cạnh tranh, Ủy ban nhân dân quận điều chỉnh một số nội dung có trong Thông báo kèm theo:
Thông báo kèm theo:  423- dieu chinh bo sung mt so noi dung TB 372.signed.pdf