Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2020

Kiểm tra công tác Tư pháp tại quận Lê Chân

Thực hiện Kế hoạch số 597/KH-STP ngày 22/4/2019 về kiểm tra nghiệp vụ công tác Tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng, ngày 09/7/2019 Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 113/QĐ-STP thành lập Đoàn kiểm tra nghiệp vụ công tác Tư pháp tại huyện Lê Chân. Trong 02 ngày 17 và 18/7/2019 Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp đã tiến hành kiểm tra tại Ủy ban nhân dân quận Lê Chân và UBND 03 phường Dư Hàng, Vĩnh Niệm và Dư Hàng Kênh.


Tham dự làm việc với Đoàn kiểm tra có lãnh đạo UBND quận; UBND phường; Trưởng phòng Tư pháp quận và công chức Tư pháp - hộ tịch của các phường Dư Hàng, Vĩnh Niệm, Dư Hàng Kênh.


Kết quả kiểm tra cho thấy, UBND quận Lê Chân đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp tại địa phương. Công tác tư pháp trên địa bàn quận Lê Chân được triển khai đồng bộ, hiệu quả, có chất lượng. Phòng Tư pháp đã thường xuyên kiểm tra, tổ chức giao ban hướng dẫn nghiệp vụ với các phường đảm bảo thực hiện công tác tư pháp được triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng quy định; đồng thời chủ động trong việc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp tại địa phương góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội tại quận Lê Chân.

Đoàn kiểm tra đã trao đổi để kịp thời giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai công tác tư pháp tại địa phương. Đồng thời, đề nghị UBND quận Lê Chân tăng cường quan tâm hơn nữa đến công tác tư pháp tại các phường trên địa bàn quận./.