Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Hội nghị Tập huấn Xây dựng và quản lý ISO theo TCVN 9001:2015 tại Sở Giao thông vận tải Hải Phòng