Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2020
Thông báo kèm theo: 425- tuyen dung vien chuc DS.signed.pdf
Mẫu phiếu: MÂU-PHIEU-DANG-KY-DU-TUYEN-THEO-ND-161.docx