Hải Phòng, ngày 20 tháng 09 năm 2019
Thông báo kèm theo: 425- tuyen dung vien chuc DS.signed.pdf
Mẫu phiếu: MÂU-PHIEU-DANG-KY-DU-TUYEN-THEO-ND-161.docx