Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

- Uỷ ban nhân dân phường được tổ chức và hoạt động theo Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003 và các quy định khác của pháp luật; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác UBND quận Hồng Bàng

- Đểt thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, UBND phường Trại Chuối đã ban hành Quy chế làm việc của UBND phường.

QC da sua dong y ban hanh 31 thang 8 2016.doc

* Cơ cấu tổ chức của UBND phường:

- Lãnh đạo của UBND gồm :

+ Chủ tịch

+ Phó chủ tịch phụ trách Kinh tế - Đô thị

+ Phó chủ tịch văn xã

+ Các uỷ viên (Trưởng Công an phường, Chỉ huy trưởng BCH quân sự phường)

- Giúp việc cho UBND phường, có :

+ Bộ phận Văn phòng - Thống kê

+ Bộ phận Tư pháp

+ Bộ phận Địa chính

+ Lao động thương binh xã hội

+ Văn hoá

+ Tài chính - Kế toán

+ Thanh tra

+ Quân sự