Hải Phòng, ngày 22 tháng 11 năm 2019

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Thủy Nguyên chỉ đạo thành công Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên cơ sở tiến tới Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Thủy Nguyên lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024

Thực hiện Kế hoạch số 364-KH/UBH ngày 25/9/2018 của Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam thành phố về việc "Tổ chức Đại hội Hội các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN thành phố Hải Phòng lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024”, Hội LHTN Việt Nam huyện Thủy Nguyên đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các cấp bộ Hội triển khai và thực hiện. Ngay từ tháng 02/2019, Hội LHTN Việt Nam huyện đã chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội điểm tại đơn vị xã Thủy đường và thị trấn Minh Đức, qua đó Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các xã, thị trấn đã tiến hành quán triệt và rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội. Đến ngày 31/5/2019, 100% Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các xã, thị trấn đã tổ chức thành công Đại hội cơ sở đảm bảo đúng Điều lệ và Hướng dẫn, các Đại hội đã dân chủ, hiệp thương Ủy ban Hội nghiệm kỳ 2019-2024 đảm bảo tiêu chuẩn, tín nhiệm của cán bộ, hội viên, thanh niên và đã hiệp thương các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đảm bảo phẩm chất chính trị, năng lực theo đúng đề án đã được Đảng ủy, Chính quyền và Ủy ban Hội huyện thống nhất thông qua.


Ngày 01/7/2019, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đã ban hành Kế hoạch số 60-KH/UBH về việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024, trong đó xác định khẩu hiệu hành đồng của Công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ tới là”Thanh niên Thủy Nguyên đoàn kết, xung kích, bản lĩnh, sáng tạo, chung sức xây dựng quê hương giầu đẹp, văn minh hiện đại”.

Dự kiến ngày 31/7/2019, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024 được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Thông tin với sự tham gia của 160 đại biểu chính thức, Đại hội sẽ thông qua Báo cáo chính trị và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024, hiệp thương giới thiệu Ủy ban Hội khóa mới, hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN thành phố Hải Phòng lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 và tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội đại biểu Hội LHTN thành phố./.

Phòng VH&TT