Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020
Làm việc với Tổ giúp việc cho các Đoàn kiểm tra cải cách hành chính năm 2019 của thành phố.