Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2019
Triển khai công tác phòng, chống cơn bão số 3

Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện ban hành Công văn số 1289/BCH PCTT&TKCN ngày 01/8/2019 về việc triển khai công tác phòng, chống cơn bão số 3.
Xem chi tiết Công văn số 1289/BCH PCTT&TKCNL:
 TẠI ĐÂY.signed.pdf