Hải Phòng, ngày 16 tháng 12 năm 2019
Công điện số 06 về chủ động ứng phó với bão số 3

Ngày 31/7/2019 Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện ban hành Công điện số 06/CĐ-BCH PCTT&TKCN về việc chủ động ứng phó với bão số 3.
Xem chi tiết Công điện số 06:
 Công điện số 06 về chủ động ứng phó với bão số 3.signed.pdf