Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020
Sở Giao thông vận tải Hải Phòng tiến hành nghi lễ Chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 8/2019