Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2019

Thông báo và danh sách kèm theo: 460- Danh sach thi sinh du dk tuyen dung.signed.pdf
Giấy triệu tập kèm theo: GTT-04 trieu tap thi sinh thuc hanh.pdf