Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2019
Thông báo tuyển dụng viên chức làm công tác
Dân số-Kế hoạch hóa gia đình ở các xã huyện Kiến Thụy


Ngày 2/8/2019 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Thông báo số 190/TB-UBND về tuyển dụng viên chức làm công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình ở các xã huyện Kiến Thụy.
Theo đó, số lượng cần tuyển dụng là 06 viên chức làm công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tại các xã Thụy Hương, Tú Sơn, Tân Phong, Hữu Bằng, Ngũ Phúc, Kiến Quốc.
Điều kiện dự tuyển, tiêu chuẩn tuyển dụng và một số thông tin khác xem:
 TẠI ĐÂY..pdf