Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2020

Họp Đoàn kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Chiều ngày 5/7, Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008, TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước gắn với việc giải quyết thủ tục hành chính của thành phố Hải Phòng tại Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên.


Triển khai Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008, TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước gắn với việc giải quyết thủ tục hành chính của thành phố Hải Phòng năm 2019, Đoàn kiểm tra đã tiến hành xem xét việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng, tài liệu nội bộ trong việc duy trì Hệ thống của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính sử dụng quy trình ISO thuộc 03 lĩnh vực gồm: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả trong việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời yêu cầu các phòng chuyên môn cần bám sát hơn nữa việc áp dụng và duy trì Hệ thống đảm bảo việc xử lý công việc theo quy trình, xác định rõ trình tự, ranh giới trách nhiệm trong nội bộ cơ quan và giữa các cơ quan liên quan. Ban Chỉ đạo ISO huyện tham mưu tốt việc triển khai thực hiện Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố./.

Phòng VH&TT