Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

Ngày 18/7/2019, Chính phủ đã ban hành Ngh đnh số 65/2019/NĐ-CP  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 09/9/2019.

Theo đó, Nghị định này bổ sung quy định về các đối tượng là t chc có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gm: (1) Cơ quan nhà nước có hành vi vi phm mà hành vi đó không thuc nhim v qun lý nhà nước được giao; (2) T chc kinh tế được thành lp theo quy đnh ca Lut Doanh nghip gm: Doanh nghip tư nhân, công ty c phn, công ty trách nhim hu hn, công ty hp danh và các đơn v ph thuc doanh nghip (chi nhánh, văn phòng đi din); (3) T chc thy li cơ s được thành lp và hot đng theo quy đnh ca Lut Thy li, Lut Hp tác xã, B lut Dân s, gm: hp tác xã, t hp tác; (4) T chc kinh tế được thành lp theo quy đnh ca Lut Đu tư gm: Nhà đu tư trong nước, nhà đu tư nước ngoài (tr nhà đu tư cá nhân); t chc kinh tế có vn đu tư nước ngoài; (5) Các đơn v s nghip công lp và các t chc khác theo quy đnh ca pháp lut.

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi quy định tại Chương III của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP. Cụ thể:

- Sửa đổi, bổ sung: Điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 15 vi phạm quy định về vận hành công trình thủy lợi; Điều 17 vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi; khoản 1, khoản 2 Điều 18 vi phạm quy định về sử dụng phương tiện giao thông đi trên công trình thủy lợi; Điều 19 vi phạm quy định của giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

- Bổ sung: Điều 15a vi phạm quy định trong việc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi; Điều 19a vi phạm quy định về cản trở, chống đối người có thẩm quyền trong hoạt động thủy lợi.

Đồng thời, Nghị định cũng bãi bỏ khoản 3 Điều 15 Nghị định số 104/2017/NĐ-CP.

Đối với hành vi vi phạm hành chính xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định có lợi cho cá nhân, tổ chức vi phạm.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Tài liệu đính kèm: Nghị định số 65/2019/NĐ-CP ngày 18/7/2019 của Chính phủ./.