Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Nghị quyết Thành lập đoàn giám sát "việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em" (Nghị quyết số 81/2019/QH14đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 30 tháng 7 năm 2019.

Chi tiết Nghị quyết Thành lập đoàn giám sát "việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em" (Nghị quyết số 81/2019/QH14) xem tại đây!