Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Các cá nhân, tổ chức, cơ quan có nhu cầu tiếp cận thông tin Kế hoạch thanh tra năm 2019 vui lòng điền mẫu phiếu cung cấp thông tin và gửi về cán bộ phụ trách đầu mối cung cấp thông tin theo địa chỉ dưới đây:

 Nguyễn Thị Hương Giang - Phòng Kế hoạch tài chính - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hải Phòng; Điện thoại: 0975.353.135; Email:nguyenthihuonggiang@haiphong.gov.vn

Chi tiết  Quyết định cử cán bộ đầu mối cung cấp thông tin tại đây.

Mẫu phiếu cung cấp thông tin tải tại đây.