Hải Phòng, ngày 15 tháng 10 năm 2019
Quyết định về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu

Tải về