Hải Phòng, ngày 16 tháng 12 năm 2019
Tài liệu kèm theo: GTT-03 trieu tap thi sinh.pdf