Hải Phòng, ngày 18 tháng 09 năm 2019
Tài liệu kèm theo: GTT-03 trieu tap thi sinh.pdf