Hải Phòng, ngày 18 tháng 09 năm 2019
Văn bản kèm theo: 35.TB-BQL.pdf