Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2020
Văn bản kèm theo: 35.TB-BQL.pdf