Hải Phòng, ngày 17 tháng 10 năm 2019
Mời tham gia Hội chợ Công Thương Đồng Bằng Sông Hồng - Bắc Ninh 2019

Chi tiết trong file đính kèm: 1759-sct-qlcn.pdf