Hải Phòng, ngày 17 tháng 10 năm 2019
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung lĩnh vực văn hóa và thể thao