Hải Phòng, ngày 21 tháng 10 năm 2019

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố NguyễnVăn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 12/8/2019