Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2019

Sở Xây dựng Hải Phòng vừa tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 76 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho toàn thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các đơn vị.

Đồng chí Phùng Văn Thanh- Thành ủy viên, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc sở phát biểu tại hội nghị


Tại hội nghị, Đồng chí Phùng Văn Thanh- Thành ủy viên, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc sở đã 
quán triệt, triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phân tích kết quả thành phố đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Theo đó, Sở Xây Dựng yêu cầu việc tuyên truyền Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị phải được tiến hành thường xuyên, sâu rộng, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng thời điểm, đối tượng; bảo đảm cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân đều được phổ biến, tuyên truyền về Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy. Chủ động triển khai nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết quan trọng này.

Cùng với việc tuyên truyền những mô hình, cách làm hay, Tại hội nghị, các đại biểu cùng nghe và thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng và 6 tháng đầu năm 2019; giải pháp phát triển kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng cuối năm 2019; kết quả công tác quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn thành phố; kết quả công tác tuyên truyền pháp luật về xây dựng thời gian qua; định hướng công tác xây dựng trong thời gian tới.