Hải Phòng, ngày 18 tháng 09 năm 2019
Danh sách kèm theo: 475- ket qua sat hach trung tuyen vien chuc.signed.pdf