Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2020
Danh sách kèm theo: 475- ket qua sat hach trung tuyen vien chuc.signed.pdf