Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020

Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 30/7/2019 của UBND huyện về nâng cao chỉ số năng lực (PCI) năm 2019-2020 của Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên