Hải Phòng, ngày 22 tháng 11 năm 2019

Công văn số 1385/UBND-VP ngày 19/8/2019 cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công PAPI