Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020
Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2019

Chi tiết xem tại đây