Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2019
Tải về tại đây: 80-PCTT.signed.pdf