Hải Phòng, ngày 18 tháng 09 năm 2019
File đính kèm: 1001- cong bo cong khai quyet toan ngan sach.signed.pdf