Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2019
Thông báo danh sách những người đủ điều kiện, không đủ điều kiện
tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2019

Ngày 6/9/2019 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Thông báo số 367/TB-UBND về việc thông báo danh sách những người đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2019.
Theo đó, số người đủ điều kiện tham dự vòng 2 là 168 người, số người không đủ điều kiện tham gia dự tuyển là 9 người.
Xem chi tiết Thông báo số 367/TB-UBND ngày 6/9/2019 của Ủy ban nhân dân huyện: 
TẠI ĐÂY