Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2020
Tài liệu kèm theo: GM 12- Hoi dong tuyen dung.signed.pdf484 danh sach thi sinh.pdf