Hải Phòng, ngày 18 tháng 09 năm 2019
Tài liệu kèm theo: 484- danh sach thi sinh du dk du tuyen.signed.pdfGM 12- Hoi dong tuyen dung.signed.pdf