Hải Phòng, ngày 18 tháng 09 năm 2019
Quyết định Triệu tập kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Tải về