Hải Phòng, ngày 17 tháng 09 năm 2019
Kế hoạch Tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Tải về